Huvudägarna säkerställer kapital för Heliospectra fram till årsstämman 2025

Heliocore från Heliospectra

Heliospectra har idag erhållit en kapitaltäckningsgaranti från sina tre huvudägare på upp till 20 miljoner kronor som sträcker sig till årsstämman 2025.

Heliospectra har idag erhållit en kapitaltäckningsgaranti från sina tre huvudägare, nämligen Weland Stål AB, Agartha AB och Corespring New Technology. Garantin är på upp till 20 miljoner kronor och löper till årsstämman 2025.

Huvudägarna förbinder sig att vid avrop från Heliospectra genomföra så kallade konvertibla investeringar och därigenom svara för att Heliospectras egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet.

– Den nya kapitaltäckningsgarantin är ett sätt för ägarna att stötta bolaget under denna kritiska period när vi ser chanser för bolaget att växa och investeringar är nödvändiga. Vi vill dock betona att styrelsen samtidigt arbetar parallellt med att säkerställa strategiska investeringar och partners för att ytterligare öka kapitalet, men även bredda bolagets nätverk inom dess egna industri. Olika erbjudanden och alternativ utvärderas löpande, säger Andreas Gunnarsson, styrelseordförande och representant för Corespring New Technology.

Detaljer om garantin: I syfte att kunna genomföra de konvertibla momenten varigenom Huvudägarnas investeringar under Garantin omsätts i aktierelaterade instrument i Bolaget, kommer Huvudägarna att föreslå årsstämman i Bolaget att besluta om emission av totalt 30 769 231 teckningsoptioner med en teckningskurs motsvarande kvotvärdet för antalet aktier. Antalet teckningsoptioner har fastställts genom att dividera Garantins maximala belopp med det överenskomna golvvärdet för konvertering uppgående till 0,65 kronor per aktie. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner av serie 2024/25 kan 30 769 231 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 20,13 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Sådan maximal förutsättning skulle innebära att Huvudägarna tillfört Bolaget totalt 20 miljoner kronor så som konvertibla investeringar vilka stärkt Bolagets balansräkning och likviditet. De detaljerade villkoren för de konvertibla investeringarna kommer att framläggas inför årsstämman.

Heliospectra AB

Heliospectra utvecklar och säljer effektiva ljussystem för kontrollerad och kvalitativ odling.