AdderaCare förvärvar majoritetsposter i kassaflödespositiva bolag

AdderaCare förvärvar majoritetsposter i kassaflödespositiva bolag inom hjälpmedelssektorn, vilka sedan vidareutvecklas. Företaget gör nu en nyemission och vi har därför ställt några frågor till vd Michael Hermansson.

Vad gör AdderaCare?

AdderaCare förvärvar majoritetsposter i kassaflödespositiva bolag inom hjälpmedelssektorn, vilka sedan vidareutvecklas. Förvärven finansieras dels kontant genom banklån och dels genom riktad nyemission där säljande part erbjuds aktier i AdderaCare. En viktig del i vår förvärvsstrategi är att koncernens rörelseresultat (EBITDA) beräknas öka per aktie trots utspädning i samband med bolagsförvärv.

De förvärvade bolagen vidareutvecklas sedan genom ett aktivt styrelsearbete där koncernledning tillhandahåller nödvändig expertis för ett förbättringsarbete. På detta sätt adderas värde till de förvärvade dotterbolagen. Modellen innebär att vi genom förvärv skapar förutsättning för betydande aktieägarvärde i form av ökad koncernomsättning och potentiellt ökad aktieomsättning.

Hjälpmedelssektorn växer på grund av fyra starka incitament; ökad medellivslängd, fler som vårdas i hemmet, högre kravbild från patienter och ökad medvetenhet om livskvalitet. Konkret innebär detta att det finns utrymme att vidareutveckla segmentet och därigenom organiskt öka omsättningen med en bibehållen vinstmarginal. Dessutom möjliggör vi förbättrad livskvalitet för människor med funktionsvariationer.

Vad har ni uppnått under det senaste året?

I samband med vår notering på Nasdaq Stockholm First North i december 2017 satte vi upp årliga finansiella målsättningar:

  • Att öka koncernens omsättning med 30-50 % per år
  • Att ha en vinstmarginal (EBITDA) om över 10 % mätt över en konjunkturcykel
  • Att koncernens soliditet skulle överstiga 35 %
  • Att koncernens skuld skulle understiga tre gånger rörelseresultatet (EBITDA)
  • Noteras på Nasdaq OMX Nordic Small Cap 2019/2020

Under 2017 uppnådde vi samtliga tillämpbara målsättningar. Vi genomförde tre framgångsrika företagsförvärv, vilka konsoliderat har ökat koncernens omsättning med cirka 100 MSEK. Vi bibehöll dessutom en vinstmarginal om över tio procent. Vi följer således vår uppsatta plan.

Vilken är er största utmaning?

Den största utmaningen är att hitta bra förvärvskandidater. Vi följer ett stort antal bolag med intresse. Både ledning och styrelse har omfattande erfarenhet av hjälpmedelsbranschen och av att göra företagsförvärv. Vi har både erfarenheten och kunskapen. I samband med företagsförvärv är det dock många parametrar att ta hänsyn till och detta arbete tar tid. Det är också viktigt att bibehålla de anställdas förtroende efter uppköp. Viktigt att poängtera är att uppköpta bolag får fortsätta sin verksamhet med samma namn och ledning. AdderaCare-familjen växer således ihop med en stark koncernmoder som med aktivt styrelsearbete möjliggör tillväxt för dotterbolagen.

Vilka är era planer för de kommande två åren?

Vi avser fortlöpa vårt arbete enligt uppsatt utvecklingsplan. Vår utvecklingsplan sträcker sig till 2020 när vi har som målsättning att noteras på Nasdaq OMX Nordic Small Cap. Vår målsättning är att innan dess ha förvärvat ytterligare ett antal bolag.

För att nå våra uppsatta utvecklingsmål krävs ett hårt arbete. Vi är emellertid på god väg. Vi ser dock förbättringspotential i våra dotterbolag. Som exempel kan nämnas att vi beslutat att rekrytera Joakim Majava som ny VD för Trident Industri AB. Genom denna rekrytering är vår bedömning att vi skapar underlag för ytterligare tillväxt i detta dotterbolag.

Vi har således goda förhoppningar om att ha en fortsatt stark organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet under 2018, vilket skulle förutsättningar för fortsatt tillväxt under de kommande verksamhetsåren.

Ni genomför för närvarande en nyemission. Vad ska emissionslikviden finansiera?

Vi har under de senaste 12 månaderna genomfört tre framgångsrika företagsförvärv och vidareutvecklat koncernen. Med anledning av våra framtida expansions- och förvärvsplaner bedömer vi att AdderaCares likviditet och balansräkning behöver stärkas. Företrädesemissionen ska således möjliggöra en fortsatt expansion och tillväxt för AdderaCare. Likviden som erhålls genom nyemissionen är avsedd att bygga upp en finansiell buffert. Vår bedömning är koncernen efter genomförd företrädesemission kommer att ha en buffert om 8-9 MSEK, vilket möjliggör en fortsatt aggressiv expansion.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i AdderaCare?

Vi är aktiva inom ett intressant marknadssegment där demografi, ekonomi och personliga intressen är fundament som driver på utvecklingen inom sektorn. Vi har fått bevis på att vår affärsmodell fungerar och vi har ytterligare vidareutvecklat vår styrningsmodell. Samtliga av våra dotterbolag har positiva kassaflöden och vi kan konstatera att vi enbart behöver fortsätta vår utlagda strategi för att få utväxling på vår koncernstruktur.

Vi har på förhand erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 12 MSEK, däribland från bl.a. samtliga av våra fem huvudägare, vilket visar att tilltron till vår verksamhet är stark. Jag vill därför avsluta med att välkomna nya potentiella aktieägare att delta på vår resa. Varmt välkommen att teckna aktier i AdderaCare!

Läs mer om AdderaCares nyemission

AdderaCare AB

Addera Care är en koncern inom hjälpmedelssektorn.