Nyemission i

Xintela AB

Ej tillgängligt

Xintela är ett bioteknikföretag verksamt inom stamcellsterapi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:3. För varje aktie som innehas per avstämningsdagen erhåller innehavaren en uniträtt. Nio uniträtter berättigar till teckning av fyra units, var och en unit bestående av tre aktier och två teckningsoptioner av serie TO3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Cirka 41 procent av Företrädesemissionen omfattas av teckningsavsikter. Bolagets största aktieägare Flerie Invest AB, avser att teckna sin företrädesrättsandel i Företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 50,1 MSEK, varav cirka 25 MSEK avses att kvittas mot den fordran som härrör från Flerie Invests konvertibellån som upptogs i november 2022. Därutöver avser Bolagets styrelse och ledning att teckna units motsvarande cirka 0,4 MSEK.

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,30 SEK. Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas för teckning av aktier under perioderna 26 maj – 5 juni respektive 25 november – 5 december varje år under perioden från och med registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 5 juni 2025.

Uppdatering: Xintela förlänger teckningsperioden till den 29 juni 2023.

Uppdatering: Xintelas företrädesemission tecknades till 58 %. Kostnaden för emissionen var 1,5 % av det totala utfallet, vilket får sägas vara extremt lågt.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tre aktuella nyemissioner

Tre företag som just nu gör nyemissioner inför notering är FrontOffice, Xintela och Catena Media. Ett brett spektrum med olika risknivå.