Nyemission i

Xavi Solutionnode AB

Ej tillgängligt

Xavi Solutionnode-koncernen investerar i it-verksamhet. Verksamheten bedrivs i huvudsak i självständiga dotterbolag, främst Frontwalker Group AB och Tavana IT. Xavi Solutionnode AB hette tidigare Xavitech AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 7:4. Varje på avstämningsdagen innehavd A-aktie berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A och varje innehavd B-aktie berättigar till en (1) teckningsrätt av serie B. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med primär företrädesrätt, varvid fyra (4) teckningsrätter av serie A respektive serie B ger rätt till teckning av sju (7) nya aktier av serie A respektive sju (7) nya aktier av serie B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Befintliga aktieägare och ledande befattningshavare, representerande cirka 39 procent av antalet aktier och antalet röster i Bolaget före företrädesemissionen, har ingått bindande teckningsåtaganden till samma pris som övriga investerare och utan kostnad för Xavi Solutions, motsvarande cirka 17 MSEK av företrädesemissionen. Aktieägaren Empir Group AB med 19 450 000 kronor i räntebärande fordran har förbundit sig att teckna 23 625 000 aktier genom kvittning, motsvarande cirka 13 MSEK.

Företrädesemissionen omfattas vidare av garantiåtaganden om cirka 61 procent, motsvarande cirka 26,7 MSEK. Garantiåtagandena består dels av en så kallad bottengaranti om cirka 13 MSEK, dels en så kallad toppgaranti om cirka 13,7 MSEK.

Uppdatering: Företrädesemissionen har tecknats till cirka 26,5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 60 procent, vilket innebär att cirka 40 procent av Företrädesemissionens totala volym tilldelas emissionsgaranterna. Xavi Solutions tillförs således cirka 43,7 MSEK, före kvittning av fordran samt emissionskostnader.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Xavi Solutionnode AB hittades