Nyemission i

WntResearch AB

WntResearch har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en i djurmodeller har visat sig radikalt hämma metastasering av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen skall resultera i nya läkemedel mot tumörspridning. Bolaget befinner sig i preklinisk fas.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Varje innehavd aktie i bolaget på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption serie 2020/2021.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

WntResearch har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 30 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen.

Varje teckningsoption serie 2020/2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden från och med den 22 januari 2021 till och med den 4 februari 2021, dock högst 3,00 kronor per aktie (dock att teckningskursen inte kan understiga aktiens kvotvärde). Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie 2020/2021 kan ske under perioden från och med den 8 februari 2021 till och med den 19 februari 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till WntResearch AB hittades