Nyemission i

Th1ng AB

Ej tillgängligt

Th1ng erbjuder internetanslutningar och uppkopplade tjänster till privatpersoner och företag.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:4. För varje en (1) befintlig aktie erhålles tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

TH1NG har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 6,2 MSEK motsvarande cirka 32 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Aktieägaren AB Box Play avser att till stor del betala för nya aktier i Företrädesemissionen genom kvittning mot utestående brygglån om totalt 3,5 MSEK. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 9,7 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionslikviden. Genom garantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena, att cirka 82 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas. För garantiåtagandena utgår kontant ersättning om 12 procent av garanterat belopp.

Förutom denna företrädesemission så gör Th1ng även en riktad emission på 10 Mkr.

Uppdatering: 56 % tecknades med företrädesrätt (inkl teckningsåtaganden) och 6 % utan. Garanter får teckna 20%.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Th1ng AB hittades