Nyemission i

Tendo AB

Ej tillgängligt

Tendo utvecklar och erbjuder en handske med ett s.k. integrerat exoskelett som assisterar personer med begränsad handfunktion som uppkommit till följd av en ryggmärgsskada.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesemission. En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Härutöver ger även innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 till en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit i Tendo. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningsåtaganden, med och utan företrädesrätt, uppgår till cirka 1,8 MSEK. Garantiåtaganden uppgår till totalt cirka 1,9 MSEK. Garantiåtagandena är s.k. "top-down-garanti" eller "toppgaranti". För toppgarantiåtagandet utgår garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet i form av kontantersättning alternativt 17 procent i form av units till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen.

En (1) TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Tendo under den period som löper från och med den 7 september 2023 till och med den 21 september 2023. Teckningskursen för TO 2 ska uppgå till sjuttio (70) procent av det genomsnittliga volymviktade priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för Spotlight Stock Market under en period av tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början och teckningskursen kommer att fastställas inom intervallet 1,20-1,90 SEK per ny aktie. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen dagen före den första dagen av nyttjandeperioden.

Uppdatering: Tendos företrädesemission tecknades till 43,5 % inklusive teckningsförbindelser. Garanter får således teckna 20 %. Dvs totalt 63,5 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Exoskelett noteras på Spotlight

Tendo, som utvecklar och erbjuder en handske med ett s.k. integrerat exoskelett, ska noteras på Spotlight.