Nyemission i

Spermosens AB

Ej tillgängligt

Spermosens utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet och individuellt anpassade fertilitetsbehandlingar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 7:1. En (1) uniträtt erhålls för varje innehavd aktie. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Vardera unit består av sju (7) aktier, fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3 och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 23,1 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från personer i styrelse och ledning, vilka sammanlagt uppgår till cirka 0,3 MSEK eller cirka 1 procent av Företrädesemissionen. Lämnade garantiåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 22,8 MSEK, motsvarande cirka 79 procent av Företrädesemissionen. Garantin är uppdelad i en så kallad bottengaranti och en så kallad toppgaranti. Åtagandet för deltagarna i bottengarantin inklusive ingångna teckningsförbindelser omfattar cirka 17,3 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Åtagandet för deltagarna i toppgarantin omfattar cirka 5,8 MSEK, motsvarande cirka 20 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtaganden inom ramen för bottengarantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till mer än cirka 60 procent och garantiåtaganden inom ramen för toppgarantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till mer än cirka 80 procent. Garanter i bottengarantin svarar inte för de åtaganden som garanter i toppgarantin har åtagit sig och vice versa. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Kontant ersättning för lämnade garantiåtaganden inom ramen för botten- respektive toppgarantin uppgår till 15 procent respektive 20 procent av garanterat belopp.

Under juli 2023 upptog Spermosens lån om totalt 8,7 MSEK från ett antal finansiärer. Spermosens ska i samband med Företrädesemissionen återbetala merparten av Lånet inklusive upplupen ränta och i förekommande fall ej betald uppläggningsavgift om cirka 7,8 MSEK, kontant eller via kvittning. Inför Företrädesemissionen har Bolaget genom ingående av tilläggsavtal omförhandlat låneavtal med två av finansiärerna, däribland Bolagets VD Ulrik Nilsson, med effekten att lånevillkoren för kvarvarande del av Lånet om 2,25 MSEK efter Företrädesemissionens genomförande (det ”Kvarvarande Lånet”) justeras på så sätt att (i) förfallodagen förlängs från den 31 maj 2024 till den 31 mars 2025, (ii) ingen dröjsmålsränta utgår innan den nya förfallodagen och (iii) att månatlig ränta om 2,25 procent utgår fram till nya förfallodagen eller det tidigare datum då Bolaget återbetalar det Kvarvarande Lånet. Ulrik Nilssons del av det Kvarvarande Lånet kommer uppgå till 2 MSEK efter Företrädesemissionens genomförande.

En (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 17 februari 2025 till och med den 3 mars 2025 till en teckningskurs per aktie om 0,13 SEK.

En (1) teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 17 november 2025 till och med den 1 december 2025 till en teckningskurs per aktie om 0,15 SEK.

Uppdatering: Spermosens har i tillägg till redan kommunicerade teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen, träffat avtal med bolagets VD Ulrik Nilsson om en så kallad top-down-garanti. Garantiåtagandet uppgår till cirka 1,2 MSEK eller cirka 4 procent av företrädesemission och lämnas vederlagsfritt. Om den helt eller delvis behöver tas i anspråk kan betalning erläggas genom kvittning mot utestående skuld. De teckningsförbindelser och garantiåtaganden som har lämnats för företrädesemissionen uppgår nu sammanlagt till cirka 24,2 MSEK, motsvarande cirka 84 procent av företrädesemissionen.

Uppdatering: Spermosens företrädesemission tecknades till 31,2 % med och utan företrädesrätt. Garanter får teckna 52,9 %. Dvs totalt 84,1 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Spermosens IPO får teckna-rekommendation av analytiker

Spermosens gör en IPO på Spotlight. Affärsvärlden har gjort en analys och ger en teckna-rekommendation.