Nyemission i

Sonetel AB

Ej tillgängligt

Sonetel erbjuder telefonnummer, telefonkonferenstjänst och lågpristelefoni.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:7. Innehav av 1 aktie ger 3 teckningsrätter. 7 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 %. Swedish General Consulting AB, PMJ Fastigheter AB, Vision Invest AB samt Tim Hansen har åtagit sig att teckna nya aktier i Företrädesemissionen. Swedish General Consulting AB har åtagit sig att teckna cirka 15,7 procent av Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter. PMJ Fastigheter AB, Vision Invest AB samt Tim Hansen, som tillsammans innehar cirka 19,8 procent av aktierna i Bolaget har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen i proportion till sin nuvarande ägarandel i Bolaget. Vidare har PMJ Fastigheter AB åtagit sig att teckna 28,9 procent av Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter. PMJ Fastigheter AB har vidare meddelat sin avsikt att kvitta sin fordran gentemot Bolaget om cirka 3 MSEK mot nya aktier i Företrädesemissionen. Totalt omfattas Företrädesemissionen således av teckningsåtaganden, både med och utan företrädesrätt, om cirka 64,4 procent.

PMJ Fastigheter AB, Vision Invest AB, Tim Hansen, Sebastian Ahlskog, Johan Rutgersson AB och Brushan AB har åtagit sig att garantera den del av Företrädesemissionen som inte omfattas av teckningsåtaganden, uppgående till cirka 35,6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fullt garanterad. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

En garantiersättning om 15 procent av garanterat belopp kommer att utgå till de parter som ingått garantiåtaganden för Företrädesemissionen. De garanter som inte är styrelseledamöter kommer erhålla aktier i bolaget motsvarande deras garantiersättning och de garanter som är styrelseledamöter kommer erhålla en kontant garantiersättning. Teckningskursen i den emission som genomförs för att erlägga aktieersättning kommer att fastställas till det volymviktade genomsnittspriset (VWAP) för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden för Företrädesemissionen,

Bolaget gör även en kvittningsemission på 2,5 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Sonetel AB hittades