Nyemission i

SensoDetect AB

SensoDetects verksamhet utgår från en egenutvecklad metod för objektivt neurofysiologiskt beslutsstöd vid diagnosställande, främst inom psykiatrisk sjukvård och rättspsykiatri. Den underliggande tekniken i bolagets mätinstrument, SD-BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri och är ett resultat av omfattande forskning vid Lunds universitet.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:7. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är garanterad till 70 %. SensoDetect har via skriftliga avtal erhållit teckningsförbindelser om cirka 7,3 MSEK och garantiteckning om cirka 7,0 MSEK, totalt motsvarande cirka 14,3 MSEK. Av ovanstående har grundare och styrelsemedlemmar lämnat teckningsförbindelser om totalt cirka 0,8 MSEK. Tecknings- och garantiåtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. För det fall garantiteckning resulterar i tilldelning har garantitecknarna förbundit sig att inte avyttra tilldelade värdepapper hänförliga till garantiåtagandet inom en period om sex månader från det att teckningstiden för nyemissionen avslutas.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till SensoDetect AB hittades