Nyemission i

SensoDetect AB

Ej tillgängligt

SensoDetects verksamhet utgår från en egenutvecklad metod för objektivt neurofysiologiskt beslutsstöd vid diagnosställande, främst inom psykiatrisk sjukvård och rättspsykiatri. Den underliggande tekniken i bolagets mätinstrument, SD-BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri och är ett resultat av omfattande forskning vid Lunds universitet.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:5. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen erhåller 1 teckningsrätt för varje 1 befintlig aktie. 5 sådana teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

SensoDetect har erhållit teckningsförbindelser om 6,18 Mkr samt garantiteckning om 5 Mkr; totalt 11,18 Mkr. Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 2 februari till 11 februari 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till SensoDetect AB hittades