Nyemission i

PolarCool AB

Ej tillgängligt

PolarCool är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB har tidigare kallats IQool Technologies AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 15:1. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. Varje unit består av femton (15) aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Polarcools företrädesemission på 16,4 Mkr är säkerställd till 100 %. Bolaget kan även använda en övertilldelningsoption på 5 Mkr.

Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt styrelse och VD uppgår till cirka 2,13 MSEK, motsvarande cirka 13 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har genom garantiåtagande ingått avtal med bottengaranter om cirka 12,3 MSEK, motsvarande cirka 63 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget, genom avtal med toppgaranter, ingått avtal om ytterligare 4 MSEK, motsvarande cirka 24 procent av Företrädesemissionen. Genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden är Företrädesemissionen säkerställd till 100 procent.

För bottengarantin utgår en ersättning om 12 procent av det garanterade beloppet genom kontant betalning, alternativt 17 procent av det garanterade beloppet i form av Units i Bolaget. För toppgarantin utgår en ersättning om 17 procent av det garanterade beloppet genom kontant betalning, alternativt 19 procent av det garanterade beloppet i form av Units i Bolaget.

I samband med att Bolaget säkerställt emissionsgarantin har ett brygglån om 1,5 MSEK upphandlats från Långivarna. Lånet löper till och med 31 juli 2024 och har en uppläggningsavgift om 5 procent. Ränta löper med 2 procent per påbörjad 30-dagarsperidod. Lånet ska återbetalas när Bolaget erhållit emissionslikviden från Företrädesemissionen.

Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer att berättiga till aktieteckning till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den genomsnittliga volymvägda aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market mellan den 19 december 2024 och den 10 januari 2025. Teckningskursen kommer dock lägst vara aktiens kvotvärde och högst 0,035 SEK per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till PolarCool AB hittades