Nyemission i

Petrotarg AB

Ej tillgängligt

Petrotarg är ett mindre fastighetsbolag. Petrotarg AB hette tidigare Ginger Oil AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

För varje tvåtal (2) innehavda stamaktier teckna en (1) ny preferensaktie för 10,00 kr. Varje (1) innehavd stamaktie på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt och för teckning av en (1) nyemitterad preferensaktie erfordras två (2) teckningsrätter. Motsvarande gäller även för konvertibelinnehavare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Preferensaktierna ger rätt till utdelning om 1,20 kr per år fördelat på 0,30 kr per kvartal, berättigar till 1/10 röst på bolagsstämma och kan inlösas av Bolaget fr.o.m. 1 oktober 2014 för 12,00 kr per preferensaktie.

Bolagets ambition är att säkerställa teckning av nyemissionen upp till cirka 9,8 MSEK genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Innan nyemissionen gör företaget en sammanläggning av aktier, där 20 aktier blir till 1 aktie.

Efter nyemissionen kommer företaget att byta marknadsplats, från NGM Equity-börsen till First North-listan.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Petrotarg AB hittades