Nyemission i

OptiCept Technologies AB

Ej tillgängligt

OptiCept Technologies har en teknik för nedfrysning som gör att livsmedels smak, struktur och kvalitet, från nedfrysning till konsumtion behålls. OptiCept Technologies AB hette tidigare Optifreeze AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Corpura Fondkommission. En unit besttår av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2023/2025.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Opticept inledde en riktad emission på 25 Mkr under kvällen den 15 september 2023 och förväntas även vara klar samma kväll.

Uppdatering: OptiCept fick in 26,1 Mkr tilll 3,20 kr per aktie.

OptiCept har framgångsrikt ingått ett förlängningsavtal med Buntel AB (”Långivaren”) avseende det befintliga avtalet avseende kreditram (”Kreditramen”) som ingicks den 18 juli 2022. Skulden från Kreditramen uppgår per dagens datum till cirka 19,9 MSEK. Som tidigare meddelats var förlängningen av Kreditramen villkorad av att det beslutades om en riktad emission inom tre (3) bankdagar, vilket nu är uppfyllt. Förlängningsavtalet innebär i huvudsak följande: (i) 5 MSEK ska återbetalas efter att den Riktade Emissionen registrerats hos Bolagsverket, (ii) 5 MSEK ska återbetalas senast den 30 april 2024 och (iii) resterande skuld ska vara fullt återbetald senast den 31 oktober 2024. Vidare ska en avgift om 5 procent utgå på kvarvarande skuld efter återbetalning av 5 MSEK enligt punkt (i) samt eventuell teckning av Långivaren i den Riktade Emissionen. I enlighet med vad som tidigare offentliggjorts hade Långivaren en rätt, men ingen skyldighet, att kvitta delar av eller hela den utestående fordran mot aktier under Kreditramens löptid till en konverteringskurs per aktie motsvarande 10 procent rabatt av det volymviktade genomsnittspriset (VWAP) för OptiCepts aktie under de 15 handelsdagar som föregår påkallande av konvertering. För det fall Långivaren påkallar konvertering ska den genomföras genom att OptiCept riktar en nyemission till Långivaren. Genom förlängningsavtalet höjs rabatten med 5 procentenheter till 15 procent. Långivaren åtar sig att inte avyttra eventuella aktier från sådan konvertering före den 1 januari 2024. Som en del av förlängningsavtalet åtar sig Långivaren att delta med 1,0 MSEK i den Riktade Emissionen som, om denna emissionslikvid betalas med likvida medel, ska återbetalas efter att den Riktade Emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att, under perioden den 11 mars 2025 till och med den 25 mars 2025, teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 7,00 SEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till OptiCept Technologies AB hittades