Nyemission i

OptiCept Technologies AB

OptiCept Technologies har en teknik för nedfrysning som gör att livsmedels smak, struktur och kvalitet, från nedfrysning till konsumtion behålls. OptiCept Technologies AB hette tidigare Optifreeze AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i bolaget. Uniträtten berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya units. Fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO5 och en (1) teckningsoption av serie TO6.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningsförbindelserna uppgår sammanlagt till cirka 15,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 14,3 procent av Företrädesemissionen. Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 83,2 MSEK, motsvarande cirka 76,0 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 90,3 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 19 maj 2023 till och med den 1 juni 2023. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 3 maj 2023 till och med den 16 maj 2023, dock lägst aktiens kvotvärde om 0,09 SEK per aktie och högst 19,25 SEK per aktie.

Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 18 september 2023 till och med den 29 september 2023. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 14 september 2023, dock lägst aktiens kvotvärde om 0,09 SEK per aktie och högst 22,00 SEK per aktie.

Uppdatering: Opticepts företrädesemission tecknades till 77,3 % med företräddesrätt och 19,8 % utan, dvs totalt 97,1 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till OptiCept Technologies AB hittades