Nyemission i

Nowonomics AB

Ej tillgängligt

Nowonomics utvecklar och driver en digital sparplattform kopplat till ett fondkonto. Tjänsten och tillhörande app gör det enkelt för användarna att pensionsspara i vardagen.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie i bolaget. Tio (10) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) Unit. En (1) Unit består av fem (5) aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 36,9 procent, av teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare. Därutöver har vissa befintliga aktieägare åtagit sig att garantera Företrädesemissionen med ytterligare cirka 9,2 MSEK, motsvarande cirka 38,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således säkerställd till cirka 18,0 MSEK, motsvarande cirka 75,2 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har lämnats av vissa större befintliga aktieägare i Bolaget.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För ingångna emissionsgarantier ska garantiersättning i första hand utgå i form av nyemitterade Units i Bolaget, med ett belopp motsvarande tjugo (20) procent av garantibeloppet genom att Bolaget beslutar om en riktad emission av Units (aktier och teckningsoptioner av serie TO6) till garanten efter teckningsperioden i Företrädesemissionen.

Garantiersättning, som i förekommande fall ska utbetalas kontant av Bolaget, ska enligt garantiavtalen utgå med ett belopp motsvarande femton (15) procent av den del av garantibeloppet som garanten inte kan erhålla garantiersättning i form av nyemitterade Units för.

Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 18 juli 2024 till och med den 31 juli 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 5,0 SEK. Teckningsoptionerna av serie TO6 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från den 1 augusti 2024 till den 15 augusti 2024.

Uppdatering: Nowonomics har ingått avtal om en toppgaranti på 3,0 Mkr, motsvarande cirka 12,5 procent av företrädesemissionen med Aggregate Media Fund XI Kommanditbolag. Vid eventuell teckning kommer det att ske i form av kvittning mot mediautrymme. Emissionen är nu säkerställd till 87,7 %.

Uppdatering: Nowonomics företrädesemission tecknades till 39,2 % med företrädesrätt och 3,4 % utan. Bottengaranter tecknar 32,6 % och toppgaranter 12,5 %. Totalt 87,7 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

NOWO – En plattform som gör det enkelt att pensionsspara

NOWO har utvecklat en alternativ form av privat pensionssparande som utgår från de yngre generationernas beteende. NOWO gör nu en IPO och vi har därför ställt några frågor till VD Rutger Selin.