NOWO – En plattform som gör det enkelt att pensionsspara

NOWO har utvecklat en alternativ form av privat pensionssparande som utgår från de yngre generationernas beteende. NOWO gör nu en IPO och vi har därför ställt några frågor till VD Rutger Selin.

Vilket problem vill Nowonomics lösa?

Att få pensionerna att räcka till är idag en av de största utmaningarna samhället står inför. Den genomsnittliga livslängden i Sverige tillhör redan de högsta i världen och den förväntas fortsätta öka. För den som är kring trettio år idag är sannolikheten hög att hen lever längre än sina föräldrar och betydligt längre än sina far- och morföräldrar. Konsekvenserna är lika allvarliga som självklara, om man inte själv tar ansvar för att tidigt börja sätta undan till sin pension, riskerar man att få väsentligt lägre levnadsstandard den dagen man slutar arbeta.

Hur löser ni det?

NOWO har utvecklat en alternativ form av privat pensionssparande som utgår från de yngre generationernas beteende. Istället för att teckna sig för pensionsavtal där en större fast summa dras varje månad från lönen, mikrosparar man lite åt gången – exempelvis när man handlar. Medlemmar i NOWO sparar lite varje dag, antingen genom att en förutbestämd procentsats läggs på varje transaktion man gör med sitt kort, eller genom dagspar med en liten fast summa varje dag

Vad gör ni själva och vad gör partners?

Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform vilken fungerar som en central punkt i ett ekosystem för att främja ett aktivt sparande bland bolagets medlemmar. Det är en plattform med skalbara moduler och komponenter som kan anpassas för olika marknader, produkter och tjänster.

Sparplattformen är byggd och designad för att vara säker och med inbyggt stöd för fler språk. Plattformen baseras på kod som ägs av bolaget och är anpassat och integrerat för att fungera väl med andra mjukvaruföretags produkter och tjänster. Genom att bolaget äger källkoden så möjliggör detta både för kontinuerlig produktutveckling för att möta morgondagens behov och förbättra användarupplevelsen samt för eventuell licensiering i samband med utlandsetablering gemensamt med partners.

Sparplattformen har bland annat egenutvecklade funktioner som Dagspar, Snabbspar, Enkäter, Autospar och Återbäring, som samtliga har stöd och funktion av den egenägda Cashback-/Affiliate-nätverks-aggregeringsplattformen.

Via appen interagerar medlemmen med bolagets olika partners för att möjliggöra olika former av sparande i sin vardag. Idag samarbetar bolaget med rad olika aktörer som tillsammans med bolagets egenutvecklade teknik möjliggör de olika sparfunktionerna. Tellus Fonder AB som förvaltar NOWO Fund och administrerar fondkontoreskontran. Resurs Bank AB som är kort och kreditutgivare för NOWO mastercard. Bambora AB som debiterar medlemmarnas kort och dotterbolaget Devcode Payment AB är PCI-partner. Origo Group Sweden AB som partner och leverantör av enkäter och undersökningar. Affiligreat AB som aggregerar erbjudanden från anslutna affiliate-nätverk.

Hur ser Nowonomics affärsmodell ut?

De intäktsströmmar som kommer från bolagets samarbetspartners delar medlemmen till olika grad med bolaget. Intäktsstrukturen bygger på att medlemmarna är aktiva för att skapa ett sparande till sig själv och därmed intäkter till bolaget. Samtliga intäkter sker i kronor då plattformen och sparfunktionerna idag endast stödjer i svenska kronor.

Bolaget erhåller intäkter när medlemmarna bygger upp sitt sparande. Varje gång en medlem handlar i webshopen eller svarar på en enkät får bolaget en ersättning från webshopen eller enkätbolaget som bolaget delar lika med medlemmen. En ersättning kan variera mellan en krona upp till tusentals kronor beroende på vad som har handlats eller vilken undersökning som besvarats. Tillsammans med ovanstående intäktsströmmar får bolaget via sina samarbetsavtal med fondbolaget och kortbolaget en ersättning baserad på intäktströmmarna som genererats från Nowos medlemmar. 

En väsentlig del av intäkterna i bolaget bygger på kundaktivitet. Det gör att intäktsmodellen är volatil och beroende av ett flertal faktorer som medlemmarnas spar- och konsumtionsaktivitet samt avkastning av de fonder som är kopplade till bolagets plattform. En ökad medlemsbas och ett ökat produktutbud bidrar till en harmonisering av intäkterna över tid. Givet att bolaget idag har flera olika intäktsströmmar från en medlem som aggregerat ger en god möjlighet till intjäning till bolaget.

Vad vill ni uppnå under det kommande året?

Bolagets vision är att bli en paneuropeisk aktör på sparmarknaden genom att erbjuda innovativa och enkla lösningar som svar på ett komplext och viktigt problem för en stor del av den europeiska befolkningen.

Ni gör nu en emission inför noteringen på NGM Nordic SME, vad ska kapitalet användas till?

Emissionskapitalet på 14,4 + 2 MSEK i övertilldelningsoption kommer att användas till marknadsföring, 7 MSEK, teknikutveckling 2,5 MSEK, löpande driftkostnader 2,0 MSEK och överskjutande kapitalbuffert 2,9 MSEK.

Avslutningsvis, något du vill säga till dem som funderar på att investera i Nowonomics?

Grundidén med NOWO är att man sparar till sin egen pension samtidigt som man konsumerar för att kunna ha en lika bra ekonomisk situation i framtiden som man har idag. Svårare än så är det inte. Idag använder man en app eller ett kreditkort i butik eller handlar online. Imorgon? Vem vet? Det spelar ingen roll. Det intressanta med NOWO är att det är själva sparplattformen i kombination med medlemskapet och fonden som utgör fundamentet. Inte att det finns en app eller ett kreditkort.

Dagens sanning är att de allra flesta får strax över hälften av sin slutlön i pension i Sverige och enligt prognos från SCB så kommer pensionen att minska till en tredjedel av slutlönen om ingenting görs fram till år 2030. Det finns bara två vägar att förbättra sin pension, antingen jobba fler år eller spara ihop ett eget kapital.

Underfinansierade pensionssystem är inget typiskt svenskt fenomen. Med undantag för några länder i Europa, möter övriga EU-länder samma problem. Det innebär givetvis att när vi har kapital till att rulla ut NOWO över Sverige och­ mångdubbla antalet aktiva medlemmar som sparar lite varje dag med NOWO, så får vi också kraft att lansera tjänsten på andra marknader. Potentialen är utan tvekan hisnande – Frankrike, Italien, Spanien, Holland osv.

Med hjälp av NOWO tar vi som investerar i bolaget också ansvar för en av vårt samhälles största utmaningar. Vi är fast beslutna att fortsätta bygga NOWO. Där vår sparplattform, tillsammans med en ansvarstagande fond med både hållbar inriktning och aktiv förvaltning skapar ett solitt fundament till pensionen för dem som är unga idag.

 

Läs mer om NOWOs emission.

Nowonomics AB

Nowonomics utvecklar och driver en digital sparplattform kopplat till ett fondkonto. Tjänsten och tillhörande app gör det enkelt för användarna att pensionsspara i vardagen.