Nyemission i

Nobia AB

Ej tillgängligt

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Superfront och Marbodal i Skandinavien och Novart i Finland; ewe, Intuo och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nobias största aktieägare Nordstjernan, If Skadeförsäkring och Fjärde AP-fonden har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Teckningsåtagandena omfattar cirka 44,9 procent av Företrädesemissionen. Nordstjernan, If Skadeförsäkring och Fjärde AP-fonden har vidare ingått garantiåtaganden avseende resterande del av Företrädesemissionen. Därmed omfattas Företrädesemissionen i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden.

En kontant ersättning för garantiåtagandena, bestämd baserat på rådande marknadsförhållanden, om två procent av det garanterade beloppet kommer utgå till Nordstjernan och If Skadeförsäkring. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena och inte heller för Fjärde AP-fondens garantiåtagande.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Nobia AB hittades