Nyemission i

NextCell Pharma AB

Ej tillgängligt

NextCell är ett cellterapibolag som befinner sig i fas 2-studier med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ 1-diabetes. NextCell äger även Skandinaviens största privata stamcellsbank, Cellaviva, och det nystartade kvalitetsanalysbolaget QVance. NextCell Pharma AB hette tidigare Cellaviva AB

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 11:10. Varje (1) befintlig aktie ger elva (11) uniträtter. Tio (10) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare om totalt cirka 6,8 MSEK, motsvarande cirka 17 procent av Företrädesemissionen. Bland de som lämnat teckningsåtaganden finns bland annat samtliga medlemmar i Bolagets ledning och styrelse med aktieinnehav i Bolaget samt Bolagets största aktieägare Diamyd Medical AB. Bolagets samarbetspartner, den polska stamcellsbanken Polski Bank Komórek Macierzystych, har förklarat sin avsikt att ingå ett teckningsåtagande om cirka 0,9 MSEK. Teckningsåtagandena berättigar inte till någon ersättning.

Vidare har investerare genom avtal med Bolaget åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen genom så kallade bottengarantier upp till ett värde om cirka 25,3 MSEK, motsvarande totalt cirka 63,1 procent av Företrädesemissionen. För det fall Företrädesemissionen tecknas och betalas till mer än 32,1 procent kommer bottengarantiåtagandena inte tas i anspråk. Garantiåtaganden har lämnats av både befintliga aktieägare och externa investerare.

För garantiåtagandena utgår ersättning, varvid ersättning för bottengarantier utgår med 12 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget. Varje (1) unit ska bestå av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen per aktie för units som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen.

Varje (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 16 maj 2025 till och med den 30 maj 2025. Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 maj 2025 till och med den 15 maj 2025, dock lägst 1 SEK och högst 3 SEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

NextCell Pharma utvecklar möjligheterna med stamceller

NextCell Pharma utvecklar möjligheterna med stamceller inom flera olika områden. Bolaget står inför en notering och vi har därför pratat med grundare och VD Mathias Svahn.