Nyemission i

My Beat AB

Ej tillgängligt

My Beat är en mobiloperatör som erbjuder mobiltelefoni och mobilt bredband för privatpersoner i Sverige.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Apportemission riktad till säljarna av Karma Mobil AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

"Den 29 december 2022 offentliggjorde My Beat AB att man ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Karma Mobil AB. Köpeskillingen för samtliga aktier i Karma Mobil AB uppgår sammanlagt till 10 664 800 kronor och kommer att erläggas genom skuldebrev om totalt 5,2 MSEK som förfaller i tre lika rater över 2,5 år samt genom en riktad emission av totalt 2 160 000 aktier i My Beat AB. Aktierna i den riktade emissionen emitteras till en teckningskurs om 2,53 kronor beräknat på VWAP de sista 5 handelsdagarna innan dagen då avtalet ingicks 29 december 2022. My Beat AB har idag slutfört förvärvet av aktierna i Karma Mobil AB och därmed har även My Beat AB:s styrelse fattat beslut om emission av 2 160 000 aktier i My Beat AB till en total teckningslikvid om 5 464 800 kronor."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Noteringen av My Beat får en neutral rekommendation av Affärsvärlden

My Beat är en mindre mobiloperatör som ska notera sig på Spotlight. Affärsvärldens analytiker ger en neutral rekommendation till noteringserbjudandet.