Nyemission i

Move About Group AB

Ej tillgängligt

Move About hyr via sin digitala plattform ut elbilar och andra elfordon i ett flertal länder.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 29,6 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare. Därutöver omfattas cirka 40,4 procent av Företrädesemissionen av emissionsgarantier. Företrädesemissionen omfattas därmed till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av aktier och teckningsoptioner till en avräkningskurs som motsvarar teckningskursen för units i Företrädesemissionen.

Varje teckningsoption av serie TO2 som emitteras genom Företrädesemissionen och den Riktade Kvittningsemissionen ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 21 augusti 2023 till och med den 1 september 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,81 SEK. Teckningsoptioner av serie TO2 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 4 september 2023 till och med den 15 september 2023.

Utöver denna kvittningsemission gör Move About även en kvittningsemission.

Uppdatering: Företrädesemissionen har tecknats till cirka 90,0 procent, varav cirka 56,1 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 33,9 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Detta innebär att emissionsgarantier inte tas i anspråk.

3 803 549 units, motsvarande cirka 4,9 MSEK, tecknades via kvittning av förbetalda teckningsförbindelser och 4 046 160 units, motsvarande cirka 5,3 MSEK, tecknades av Aggregate Media Fund XI KB och E. Nordenfelt AB via kvittning av fordran. Sammanlagt tecknades 7 849 709 units, motsvarande cirka 10,2 MSEK, via kvittning. Företrädesemissionen kommer således tillföra Bolaget cirka 31,6 MSEK, varav cirka 21,4 MSEK kontant och cirka 10,2 MSEK via kvittning, före emissionskostnader.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Move About Group AB hittades