Nyemission i

Monivent AB

Ej tillgängligt

Monivent utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 11:5. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna elva (11) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning, befintliga aktieägare och externa investerare, genom tecknings- och garantiåtaganden (bottengaranti och en vederlagsfri toppgaranti från ALMI Invest) till totalt cirka 76,9 procent (motsvarande cirka 9,4 MSEK). Teckningsåtagandena uppgår till cirka 2,3 MSEK, vilket motsvarar cirka 19,0 procent av Företrädesemissionen. Bottengarantiåtagandena uppgår till cirka 5,8 MSEK, motsvarande cirka 48,0 procent av Företrädesemissionen. ALMI Invests vederlagsfria toppgaranti om cirka 1,2 MSEK, motsvarande cirka 9,9 procent av den totala högsta emissionsvolymen, är säkerställd ”uppifrån och ned”, innebärande att om Företrädesemissionen exempelvis tecknas till 95 procent aktiveras toppgarantin på de återstående fem procenten för att uppnå en fulltecknad emission. Närmare information angående teckningsåtagarna och garanterna kommer att återfinnas i det informationsmemorandum som kommer publiceras före teckningsperiodens inledande.

För bottengarantiåtagandet utgår, baserat på garantens val, en garantiersättning motsvarande 15 procent av åtagandet kontant alternativt en garantiersättning motsvarande 20 procent av åtagandet i form av nyemitterade aktier i Bolaget, vilka emitteras på motsvarande villkor som aktierna i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats eller den toppgaranti som ALMI Invest lämnat.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

8 kommande noteringar i närtid

8 företag som planerar att notera sina aktier i närtid är ODI Pharma, Zwipe, Veg of Lund, Hudya, Qlife, Monivent, Goobit och Concordia Maritime.