Nyemission i

Minesto AB

Ej tillgängligt

Minesto utvecklar och bygger en ny typ av tidvatten-kraftverk som baserar sig på företagets egna patenterade teknologi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Tolv (12) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO4.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Minesto har erhållit teckningsförbindelser från Corespring New Technology AB och Bolagets ledande befattningshavare, däribland Martin Edlund (VD), Gustav Kvibling (CFO) och Bernt Erik Westre (CTO), uppgående till sammanlagt till cirka 10,2 MSEK, motsvarande cirka 8,4 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med sedvanliga villkor. Garantiåtagandena uppgår sammanlagt till 90,0 MSEK, motsvarande cirka 74,7 procent av Företrädesemissionen. Därmed täcks Företrädesemissionen till cirka 100,2 MSEK genom tecknings- och garantiåtaganden, motsvarande cirka 83,1 procent av Företrädesemissionen.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 18 mars 2025 till och med den 1 april 2025. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 14 mars 2025, dock lägst aktiernas kvotvärde (0,05 SEK) och högst 4,5 SEK per aktie.

Uppdatering: Minestos företrädesemission tecknades till 48,7 % med uniträtter och 2,2 % utan. 32,2 % tecknas av garanter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tio aktuella och kommande noteringar

Det är fler börsnoteringar aktuella både just nu och på lite sikt än det varit någonsin i Sverige. Här är tio av de senaste företagen som ska börsnotera sin aktier.