Nyemission i

Immunovia AB

Ej tillgängligt

Immunovia är ett helsvenskt privatägt cancerdiagnostikbolag med affärsidén att utveckla, marknadsföra och leverera diagnostiska tester för olösta kliniska problem.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesemission. Varje unit består av två (2) aktier, två (2) teckningsoptioner serie TO 2 och en (1) teckningsoption serie TO 3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Slutliga villkor för företrädesemissionen inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 6 augusti 2024. Teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen kommer att prissättas med en sedvanlig rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av uniträtter), teckningskursen ska dock inte i något fall understiga aktiens kvotvärde multiplicerat med två (2).

Företrädesemissionen omfattas till cirka 2 procent av teckningsförbindelser och till cirka 48 procent av garantiåtaganden, motsvarande totalt cirka 50 procent. Kontant ersättning utgår enligt garantiavtalen om 14 procent av garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 4,7 MSEK alternativt 16 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som units i Förträdesemissionen, dock att teckningskursen per unit ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 16 augusti 2024 – 30 augusti 2024) multiplicerat med två (2), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen.

För att säkerställa bolagets likviditetsbehov fram till företrädesemissionen har genomförts har bolaget ingått avtal om brygglån om totalt 15 Mkr.

En (1) teckningsoption serie TO 2 berättigar innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 12 december 2024 till och med den 27 december 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 125 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 2 januari 2025 till och med den 16 januari 2025.

En (1) teckningsoption serie TO 3 berättigar innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 14 mars 2025 till och med den 27 mars 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 150 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 1 april 2025 till och med den 15 april 2025.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Företagen som närmar sig en notering

Advenica, Christian Berner Tech Trade, Immunovia och Igrene är alla företag som är i olika stadier av att notera sig på någon av marknadsplatserna i Sverige.