Nyemission i

Euroafrica Digital Ventures AB

Ej tillgängligt

EuroAfrica Digital Ventures är en techhubb för digitala tjänster och plattformar. Företaget äger och driver tjänster och plattformar för både B2B och B2C.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) innehavd aktie. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Innan denna emission gör Euroafrica det omvända förvärvet av Defersify med en utspädning på 90 procent. Denna emission ger sedan ytterligare en utspädning på 75 procent för de som inte deltar.

Av emissionsbeloppet betalas 35 % genom kvittning av skulder och 17 % går till att betala leverantörsskulder.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 24,2 procent av teckningsförbindelser med företrädesrätt, cirka 6,9 procent av teckningsåtaganden utan företrädesrätt, cirka 22,3 procent av bottengarantiåtaganden, cirka 9,0 procent av toppgarantiåtaganden och cirka 2,3 procent av top-down-garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 64,6 procent av teckningsförbindelser, teckningsåtaganden, bottengarantiåtaganden, toppgarantiåtaganden och top-down-garantiåtaganden.

Bottengarantiåtaganden kan endast tas i anspråk för det fall Företrädesemissionen ej blir tecknad till cirka 53,3 procent av aktieägare eller andra med eller utan företrädesrätt. Toppgarantiåtaganden kan endast tas i anspråk för det fall Företrädesemissionen ej blir tecknad till cirka 62,3 procent av aktieägare eller andra med eller utan företrädesrätt. Top-down-garantiåtaganden kan endast tas i anspråk för det fall Företrädesemissionen ej blir tecknad till cirka 100 procent av aktieägare eller andra med eller utan företrädesrätt.

Teckningsförbindelser har lämnats av befintliga aktieägare, samt medlemmar ur styrelsen i Bolaget. Emissionsgarantierna har lämnats av såväl befintliga aktieägare som externa investerare.

Garantiersättning för bottengarantiåtaganden utgår om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av units. Garantiersättning för toppgarantiåtaganden utgår om antingen sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugotvå (22) procent av det garanterade beloppet i form av units. Garantiersättning för top-down-garantiåtaganden utgår om tjugotvå (22) procent av det garanterade beloppet i form av units.

Respektive part som lämnat bottengarantiåtaganden, alternativt toppgarantiåtaganden, har enligt avtal rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units till en teckningskurs som motsvarar teckningskursen för units i Företrädesemissionen. För respektive part som lämnat top-down-garantiåtaganden utgår garantiersättning i form av units till en teckningskurs som motsvarar teckningskursen för units i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser och teckningsåtaganden som ingåtts. För garanter som vid tidpunkten för Företrädesemissionen kommer ingå i styrelse- och ledningsgruppen för Bolaget kommer ingen garantiersättning att utgå.

Om ingångna teckningsförbindelser inte fullföljs till minst ett hundra (100) procent inom en vecka från och med sista dagen i teckningsperioden, och under förutsättning att respektive garant själv fullföljt sin teckningsförbindelse (i förekommande fall), är respektive garant inte skyldig att uppfylla sitt garantiåtagande enligt garantiavtalet. I en sådan situation ska femtio (50) procent av garantiersättningen utbetalas till garanten.

Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 15 november 2024 till och med den 28 november 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,0137 SEK, med beaktande av att årsstämman har beslutat om minskningen av aktiekapitalet och bolagsordningen samt att Bolagsverket har registrerat besluten) och högst 0,080 SEK. Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 2 december 2024 till och med den 16 december 2024.

Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 maj 2025 till och med den 29 maj 2025, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,0137 SEK, med beaktande av att årsstämman har beslutat om minskningen av aktiekapitalet och bolagsordningen samt att Bolagsverket har registrerat besluten) och högst 0,12 SEK. Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Acetrack från Deversify

Deversify erbjuder hälsotekniska lösningar – noterar sig via ett omvänt förvärv

Deversify utvecklar och säljer hälsotekniska lösningar för konsumenter. Noterar sig nu på First North via ett omvänt förvärv.

Krisläge i Euroafrica Digital Ventures

Efter att nyligen ha gjort en nyemission och sålt halva verksamheten så meddelar Euroafrica Digital Ventures att kassan sannolikt inte räcker tre månader.