Nyemission i

Episurf Medical AB

Ej tillgängligt

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 15:8. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje A- eller B-aktie som ägs på avstämningsdagen. Åtta (8) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av femton (15) nyemitterade B-aktier och sex (6) teckningsoptioner av serie TO13 B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

75 procent av emissionen är säkerställd.

Befintliga aktieägare, inklusive Fjärde AP-fonden och LMK Forward AB, har åtagit sig, eller uttryckt sin avsikt, att teckna units som representerar cirka 12,7 procent av Företrädesemissionen, eller cirka 15 MSEK.

Medlemmar av Bolagets styrelse och ledande befattningshavare med aktieägande i Bolaget, inklusive VD Pål Ryfors och styrelseordförande Ulf Grunander, har uttryckt sin avsikt att teckna units motsvarande cirka 1,6 procent av Företrädesemissionen, eller cirka 2 MSEK totalt. När delårsrapporten är publicerad förväntas dessa även ingå åtaganden.

Härutöver har ett antal externa investerare åtagit sig att garantera cirka 60,7 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 73 MSEK, för en garantiersättning om 12,0 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 14,0 procent av det garanterade beloppet i units där teckningskursen för sådana units kommer att motsvara teckningskursen per unit i Företrädesemissionen.

Bolaget har således erhållit teckningsavsikter, teckningsåtaganden och garantiförbindelser om cirka 75,0 procent av Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 90 MSEK.

Därtill har Bolagets största aktieägare, Health Runner AB, samt aktieägaren Sacajo Investments LLC (Niles Noblitt), uttryckt en ambition att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen.

Varje teckningsoption av serie TO13 B ger innehavaren rätt att teckna en (1) nyemitterad B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 10 februari 2025 fram till och med den 24 februari 2025. Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO13 B kommer att vara 0,24 SEK per B-aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Episurf Medical siktar på en riktig börsnotering

Episurf Medical gör två nyemissioner och inleder snarast möjligt arbetet med att flytta från First North-listan till den riktiga börsen.