Nyemission i

Enorama Pharma AB

Ej tillgängligt

Enorama Pharma erbjuder produkter för personer som vill sluta röka, bland annat i form av medicinska tuggummin.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 9:29. Innehav av en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och tjugonio (29) teckningsrätter ger rätt att teckna nio (9) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 32,03 procent av teckningsförbindelser. Därutöver har emissionsgaranter åtagit sig att garantera upp till cirka 41,62 procent av Företrädesemissionen genom garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har lämnats av ett antal befintliga större aktieägare i Bolaget. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Garantiåtaganden har lämnats av den större aktieägaren RD Global Trading samt vissa övriga garanter. För garantiåtaganden utgår en garantiersättning om tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning.

Uppdatering: Enorama har meddelat att de även gör en riktad emission på 11,76 Mkr till 2,25 kr per aktie. Investeraren har åtagit sig att även teckna sin pro-rata-andel i företrädesemissionen.

Uppdatering: Bolaget har ändrat villkoren från 7 nya aktier per 20 innehavda, till 9 nya aktier per 29 innehavda.

"Med anledning av den riktade nyemissionen som beslutades av Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) ("Enorama Pharma" eller "Bolaget") den 23 februari 2024 med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget som hölls den 30 juni 2023, har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande, beslutat om ändring av villkoren i den företrädesemission av aktier om cirka 28,65 MSEK ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 22 februari 2024. Företrädesemissionen omfattas till cirka 92 procent av teckningsåtaganden och garantiåtaganden."

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 2 april 2024.

"Styrelsen har gjort bedömningen att en förlängd teckningstid är till förmån för Bolaget och de befintliga aktieägarna då det säkerställer att Bolagets utländska aktieägare hinner teckna aktier under teckningsperioden. Styrelsen anser att möjligheten att Enorama Pharma erhåller den kapitalisering som Bolaget önskar därmed ökar genom en förlängning av teckningstiden."

Uppdatering: Enorama Pharmas företrädesemission tecknades till 72,55 % med företrädesrätt och 2,56 % utan. Garanter tecknar övriga 24,89 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Enorama Pharma AB hittades