Nyemission i

Egetis Therapeutics AB

Ej tillgängligt

Egetis Therapeutics är ett integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet. Egetis Therapeutics AB hette tidigare PledPharma AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission, där Frazier Life Sciences tecknar 155 Mkr och Cidro Förvaltning AB (Peter Lindell) 17 Mkr.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Egetis Therapeutics har även säkrat 25 MEUR i skuldfinansiering.

Skuldfinansieringen är uppdelad i två delar, 10 miljoner euro (”Tranche A”) och 15 miljoner euro (”Tranche B”), vilka kommer att bli tillgängliga förutsatt att Bolaget uppnår vissa villkor, däribland relaterade till fas III-studien (ReTRIACt) för Emcitate för Tranche B. Räntan för trancherna baseras på ECB:s basränta (MRO) plus en marginal. Vid FDA-godkännande av Emcitate tillämpas en ränterabatt. Tranche A kommer att utnyttjas senast den 30 november 2023 och förfaller den 1 april 2027. Tranche B är tillgänglig för utnyttjande fram till den 30 september 2024 och förfaller den 1 december 2027. En del av Tranche A kommer att göras tillgänglig genom utfärdandet av ett konvertibellån om 3 miljoner euro som kan konverteras till aktier i Bolaget till en konverteringskurs om cirka 0,5133 euro per aktie. Konverteringskursen har fastställts baserat på en premie om 40 procent av den volymvägda genomsnittskursen per aktie i Bolaget under den 30-dagarsperiod som slutade tre dagar innan låneavtalet ingicks. Som en del av Skuldfinansieringen kommer BlackRock även att erhålla teckningsoptioner som ger rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. Det totala antalet teckningsoptioner som kommer att emitteras till BlackRock kommer att bero på utnyttjandet av Tranche A och Tranche B. Vid fullt utnyttjande av Tranche A och Tranche B kommer BlackRock att ha rätt till 1 090 977 teckningsoptioner för Tranche A och 1 636 464 teckningsoptioner för Tranche B, motsvarande 0,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid full utspädning. Teckningskursen för teckningsoptionerna är 4,26 kronor, vilket har fastställts baserat på den volymvägda genomsnittskursen per aktie i Bolaget under den 30-dagarsperiod som slutade tre dagar innan låneavtalet ingicks. Teckningsoptionerna kommer att vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor och ska kunna utnyttjas före den tionde årsdagen från tilldelningsdagen. Både konvertibellånet och teckningsoptionerna (avseende Tranche A) kommer att emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigandet att emittera aktier, teckningsoptioner och konvertibler som lämnades av årsstämman den 27 april 2023. Låneavtalet innehåller sedvanliga utfästelser och åtaganden. Kreditfaciliteten är säkerställd med pant över vissa av Bolagets och koncernbolagets tillgångar, däribland immateriella rättigheter, bankkonton och aktier i dotterbolagen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Egetis Therapeutics AB hittades