Nyemission i

Egetis Therapeutics AB

Ej tillgängligt

Egetis Therapeutics är ett integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet. Egetis Therapeutics AB hette tidigare PledPharma AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:7. Innehavare av aktier erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Utöver företrädesemissionen på 200 Mkr kan även en övertilldelningsoption på 50 Mkr användas.

Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolagets tre största aktieägare, Fjärde AP-fonden, Nortal Investments AB (Staffan Persson) och Cidro Förvaltning AB (Peter Lindell), tillsammans med Bolagets styrelseordförande Håkan Åström och verkställande direktör Nicklas Westerholm, har förbundit sig att teckna sina pro rata andelar motsvarande cirka 64 MSEK, eller cirka 32 procent av Företrädesemissionen, samt förbundit sig att rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman. Därutöver har PledPharma erhållit emissionsgarantier från Fjärde AP-fonden, Cidro Förvaltning AB (Peter Lindell), Håkan Åström samt NYIP (Nyenburgh Holding BV), motsvarande upp till cirka 136 MSEK, eller cirka 68 procent av Företrädesemissionen.

PledPharma har samtidigt som denna emission offentliggjort förvärvet av Rare Thyroid Therapeutics International AB vars tillgång är läkemedelskandidaten Emcitate. Det nya kombinerade bolaget genomgår ett namnbyte till Egetis Therapeutics AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Egetis Therapeutics AB hittades