Nyemission i

Diamyd Medical AB

Diamyd Medical är verksamt inom läkemedelsutveckling, främst inriktat på diabetes. Diamyd Medical AB hette tidigare Diamyd Therapeutics AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare erhåller för varje en (1) innehavd aktie, oavsett serie en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger härvid rätt att teckna en (1) ny B-aktie

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Styrelseordförande Erik Nerpin samt ledande befattningshavare, bland annat, vd Ulf Hannelius, CFO Anna Styrud, COO Martina Widman och CMO/CBO Christoph Nowak, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 0,8 MSEK och 0,5 procent av Företrädesemissionen. Utöver ovan nämnda teckningsförbindelser har externa garanter lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor vilka uppgår till cirka 115,2 MSEK, motsvarande cirka 70,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 71 procent av sedvanliga icke säkerställda garantiåtaganden och teckningsförbindelser.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om fjorton (14) procent av det garanterade och tilldelade beloppet, varav tio (10) procent erläggs i kontant ersättning och fyra (4) procent erläggs genom kvittning mot nyemitterade B-aktier.

Uppdatering: Den 9 juni 2023 meddelade Diamyd att det inte ingår några teckningsoptioner och hänvisar till prospektet (Dvs det som kommunicerades i pressmeddelande om teckningsoptionerna blir inte av.)

Uppdateringar: Kraftigt förändrat läge för emissionen den 13 juni.

Först meddelar man att teckningsperioden förlängs till den 27 juni

Men det stora är att bolaget nu anser att det råder stor osäkerhet om garantiavtalen är rättsligt bindande då tecknarna inte längre kommer att få teckningsoptioner. Därför har bolaget bestämt att garanterna inte längre är bundna att uppfylla vad man garanterat.

I skrivande stund handlas aktierna under emissionskursen. Så det som tidigare var 115 Mkr säkra miljoner kan nu bli väldigt lite.

Uppdatering: Diamyd Medicals företrädesemission tecknades till 75 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Diamyd Medical AB hittades