Nyemission i

Coala-Life AB

Ej tillgängligt

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat en portfölj av patenterade produkter och tjänster för digital distansövervakning, analys och screening av hjärtat.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:1. En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av fyra (4) nyemitterade aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser, teckningsavsikt och emissionsgarantier motsvarande sammanlagt cirka 55,0 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 20,9 MSEK och teckningsavsikten till 3,5 MSEK. Garantiåtagandena uppgår till cirka 30,6 MSEK. För emissionsgarantier utgår en kontant ersättning om tolv (12,0) procent av garanterat belopp, alternativt fjorton (14,0) procent i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna eller teckningsavsikten, som har lämnats respektive kommunicerats till Bolaget av befintliga aktieägare.

En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande det högre av (i) 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 10 handelsdagar omedelbart föregående den 24 maj 2024 (24 maj 2024 inräknat), dock lägst 6 öre och (ii) aktiens kvotvärde vid tidpunkten för utnyttjande av Teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier i Coala Life under perioden från och med den 30 maj 2024 till och med den 12 juni 2024.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Coala-Life AB hittades