Nyemission i

Clinical Laserthermia Systems AB

Ej tillgängligt

Clinical Laserthermia Systems (CLS) utvecklar och säljer Tranberg Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 6:5. En (1) befintlig A-aktie och/eller B-aktie ger sex (6) Uniträtter. Fem (5) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Varje Unit består av en (1) B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 7 B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har ingått avtal om emissionsgarantier med externa investerare om 38 MSEK, motsvarande cirka 65 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtagandena utgår ersättning varvid ersättning för garantin utgår med fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen för eventuella Units som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara 85 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under handel med uniträtter i Företrädesemissionen (det vill säga under perioden från och med den 12 till och med den 20 juni 2024), dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen.

En (1) teckningsoption kommer att berättiga innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av det volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar före, och inklusive, den 7 november 2024, dock ej lägre än aktiens kvotvärde om cirka 2,31 SEK och inte högre än 9 SEK. Lösenperioden kommer att löpa mellan den 11 och den 22 november 2024.

Uppdatering: Den 12 juni meddelade bolaget två uppdateringar som läsaren förväntas uppfatta som positiva. Kan väl dock lika gärna tolkas som två varningssignaler.

Bolaget att de har erhållit teckningsåtaganden om 0,25 Mkr.

Bolaget meddelar även att styrelsens bedömning om framtida kapitalbehov, som anges i det prospekt gällande Företrädesemissionen som publicerades den 10 juni 2024, ändras. Styrelsens bedömning är att om Företrädesemissionen fulltecknas och den efterföljande inlösen av teckningsoptioner av serie TO 7 B nyttjas fullt ut till högsta teckningskurs så kommer Bolaget inte att behöva söka ytterligare kapital för att uppnå målsättningen om ett positivt rörelseresultat under 2026. Bolaget meddelar dessutom att de intäkter under Q1 2024 som anges i samma prospekt justeras upp med 0,6 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Clinical Laserthermia Systems AB hittades