Nyemission i

Clean Motion AB

Ej tillgängligt

Clean Motion utvecklar och säljer elektriska fordon.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesemission. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Slutgiltiga villkor för Företrädesemissionen inklusive teckningskurs, antal nyemitterade aktier och ökning av aktiekapitalet, förväntas offentliggöras omkring den 28 augusti 2024. Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att prissättas med en sedvanlig rabatt i förhållande till den teoretiska aktiekursen efter avskiljandet av uniträtter (eng. theoretical ex-rights price ("TERP")). Teckningskursen ska dock inte i något fall understiga aktiens kvotvärde (0,5 SEK).

Teckningsförbindelser om cirka 4 MSEK har erhållits från styrelsemedlemmarna Göran Folkesson, Hans Folkesson, Lennart Jeansson, Niklas Ankarcrona och Mathias Jernhed, samt tf VD, Ulf Rask och Ola Granlund (designer av Zbee och EVIG). Vissa investerare som ingått teckningsförbindelser avseende teckning av Units i Företrädesemissionen, kommer att erlägga teckningsförbindelserna genom kvittning av lån om totalt cirka 3 MSEK. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Därutöver har ett antal externa investerare lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor om cirka 23 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av Företrädesemissionen. För lämnade garantiåtaganden utgår en kontant ersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet, motsvarande maximalt totalt cirka 3,5 MSEK alternativt arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget, med samma villkor som Units i Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om upp till cirka 27 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen.

En (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på First North Growth Market under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 12 september 2025, dock lägst aktiens kvotvärde (0,5 SEK) och högst 150 procent av teckningskursen per Unit i Företrädesemissionen. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 15 september 2025 till och med 29 september 2025.

Uppdatering: Rabatten i Företrädesemissionen kommer indikativt uppgå till omkring 35 procent i förhållande till den teoretiska aktiekursen efter avskiljandet av uniträtter baserat på det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för Clean Motions aktiekurs under de tio (10) senaste handelsdagarna före offentliggörandet av de slutgiltiga villkoren för Företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Clean Motion AB hittades