Nyemission i

ChromoGenics AB

ChromoGenics erbjuder en avancerad plastfilm för att producera fönster med solskydd som ger ett bättre inomhusklimat och med lägre energiförbrukning.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:3. En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie 2022/2023:1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Fyra (4) teckningsoptioner berättigar, under perioden 13 – 27 mars 2023, till teckning av en (1) ny aktie i ChromoGenics till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för ChromoGenics aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 21 februari – 7 mars 2023, dock lägst 2,50 SEK och högst 4,50 SEK per aktie. Detta innebär att ChromoGenics, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan komma att tillföras ytterligare högst cirka 25,6 MSEK före emissionskostnader.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare om sammantaget cirka 6,6 MSEK. Därutöver har ChromoGenics ingått avtal om emissionsgarantier med såväl befintliga aktieägare som externa investerare om sammantaget cirka 47,4 MSEK. Totalt motsvarande 79,2 procent. Styrelsen avser att säkerställa emissionen till cirka 80 procent genom ytterligare tecknings- och garantiåtaganden från ledande befattningshavare och styrelseledamöter.

Uppdatering: Emissionen tecknades till cirka 28,9 MSEK med stöd av uniträtter och cirka 1,0 MSEK utan stöd av uniträtter. Resterande del, motsvarande cirka 24,5 MSEK, tecknades av emissionsgaranter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till ChromoGenics AB hittades