Nyemission i

Carbiotix AB

Ej tillgängligt

Carbiotix tillhandahåller genom sin forskning och utveckling produkter och utvecklar läkemedel som ökar produktionen av metaboliter från tarmen för att adressera olika metabola och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på egenisolerade nyttiga bakteriestammar i kombination med egenutvecklade lösliga fibrer samt innovativa sätt att formulera dessa aktiva läkemedelssubstanser.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 9:1. En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit i Carbiotix. Varje unit består av nio (9) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning, vissa befintliga aktieägare och externa investerare till totalt cirka 60 procent (motsvarande cirka 11,2 MSEK) genom tecknings- och bottengarantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till cirka 2,3 MSEK, vilket motsvarar cirka 12,2 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena uppgår till totalt cirka 8,9 MSEK, motsvarande cirka 47,8 procent av Företrädesemissionen.

För garantiåtagandet utgår en garantiersättning om 15 procent kontant alternativt 20 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på motsvarande villkor som Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats.

En (1) TO 3 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix under den period som löper från och med den 5 juni 2024 till och med den 19 juni 2024. Teckningskursen för TO 3 ska uppgå till sjuttio (70) procent av det genomsnittliga volymviktade priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för Spotlight Stock Market under en period av tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början och teckningskursen kommer att fastställas inom intervallet där kvotvärdet vid den aktuella tidpunkten är den lägsta kursen per ny aktie och 0,12 SEK per ny aktie är den högsta kursen i intervallet. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen dagen före den första dagen av nyttjandeperioden.

Uppdatering: Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 72,3 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka totalt cirka 3,9 procent har aktiverats för att uppnå en total teckning om 76,2 procent. Carbiotix tillförs därmed cirka 14,2 MSEK före emissionskostnader.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Carbiotix AB hittades