Nyemission i

ByggPartner Gruppen AB

Ej tillgängligt

ByggPartner är ett byggföretag som verkar i Dalarna, Mälardalen, Uppsala och Stockholm. Via dotterbolag erbjuder man professionella ställningsentreprenader, samt bedriver fastighetsutveckling. ByggPartner Gruppen AB hette tidigare Bygg Partner i Dalarna Holding AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:2. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, 20 juni-10 juli 2023 är dummy-datum, bolaget har i skrivande stund bara kommunicerat att emissionen ska ske under juni/juli.

Företrädesemissionen på 280 Mkr är fullt säkerställd genom ingångna teckningsförbindelser och erhållna garantiåtaganden. 174 Mkr via teckningsförbindelser och 31 Mkr via garanti utan ersättning. Samt 75 Mkr via garanti där ersättning om 8 % erhålls.

61,5 Mkr tecknas genom kvittning.

Vid stort intresse kan emissionen utökas med 20 Mkr.

Uppdatering: Emissionen på 279,1 Mkr är fullt säkerställd. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 173,4 MSEK, motsvarande cirka 62,1 procent av Företrädesemissionen, från ett flertal av Bolagets större aktieägare. Därtill har bland annat Per Sjöstrand, grundare och styrelseordförande i Instalco AB (publ) samt styrelseordförande i Green Landscaping Group AB (publ), åtagit sig att teckna aktier utan företrädesrätt motsvarande 25,0 MSEK. Totala åtaganden för teckning av aktier utan företrädesrätt uppgår till 27,0 MSEK, motsvarande cirka 9,7 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har således erhållit teckningsåtaganden för teckning av aktier både med och utan företrädesrätt som sammanlagt uppgår till cirka 200,4 MSEK, motsvarande cirka 71,8 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har vidare erhållit garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 78,7 MSEK från ett garantikonsortium, motsvarande 28,2 procent av Företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till ByggPartner Gruppen AB hittades