Nyemission i

Bluelake Mineral AB

Bluelake Mineral är verksamt inom gruvutveckling avseende koppar och zink samt prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld. Bluelake Mineral AB hette tidigare Nickel Mountain Resources AB. Nickel Mountain Resources AB hette tidigare IGE Nordic AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 10:21. För varje en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Innehav av tjugoen (21) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tio (10) aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 75,0 procent (motsvarande cirka 19,8 MSEK) genom garantiåtaganden.

Varje en (1) teckningsoption av serie TO3 som utges genom emissionen av units kommer att ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 15 april 2024 till och med den 26 april 2024 till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie. Under förutsättning av full teckning i Företrädesemissionen innebär detta att fullt utnyttjande av de emitterade teckningsoptionerna inklusive de till Formue Nord Fokus A/S utgivna teckningsoptionerna, tillför Bolaget en ytterligare bruttolikvid om cirka 20,7 MSEK.

Garantiåtagandena berättigar till garantiersättning som uppgår till tolv (12) procent kontant, innebärande en kontant kostnad om maximalt cirka 2,4 MSEK för Bolaget, alternativt femton (15) procent i form av units. Kursen för de units som avses i garantiersättningen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen.

Uppdatering: Bluelake Minerals företrädesemission tecknades till 37,4 % med teckningsrätter och 1,2 % utan. Garanter får teckna 36,4 %. Dvs totalt 75 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Bluelake Mineral har den största kända oexploaterade nickelfyndigheten i Europa

Bluelake Mineral är ett bolag fokuserat på prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar, zink och nickel.