Nyemission i

Biokraft International AB

Ej tillgängligt

Biokraft International är en producent av biogas. Biokraft International AB hette tidigare Scandinavian Biogas Fuels International AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesemission

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Hela emissionen är säkerställd. Under förutsättning att teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till marknadsmässiga villkor (som beslutas av Bolaget i samråd med dess rådgivare samt 1Vision Biogas ABs rådgivare) senast en dag före den extra bolagsstämman, att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om Företrädesemissionen, och att styrelsen därefter beslutar om Företrädesemissionen med en teckningsperiod som avslutas senast den 30 april 2024, har Bolagets största aktieägare 1Vision Biogas AB, i relation till Företrädesemissionen, åtagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro rata-andel i Företrädesemissionen. Teckningsförbindelsen motsvarar cirka 55 procent av Företrädesemissionen eller den högre ägarandel som 1Vision Biogas AB kommer att inneha på avstämningsdagen för Företrädesemissionen till följd av pågående budpliktsbud.

Utöver ovan nämnda teckningsförbindelse har 1Vision Biogas AB, under samma förutsättningar som ovan, lämnat ett garantiåtagande som motsvarar resterande del av Företrädesemissionen som inte är säkerställd genom teckningsförbindelser. För garantiåtagandet kommer en garantiersättning om 2,0 procent att utgå.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Fyra nya noteringar i närtid

Föra bolag som noterar sina aktier i närtid är Scandinavian Biogas, We aRe Spin Dye, Imsys och Streamify.