Nyemission i

Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets äger logistikfastigheten Hede 3:122 belägen i Kungsbacka utanför Göteborg. Största hyresgäst är Santa Maria som är norra Europas största smaksättningsföretag. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 11:21. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Tjugoen (21) teckningsrätter berättigar till teckning av elva (11) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Backaheden Fastighets AB ingår avtal om förvärv av fyra fastigheter för cirka 150 MSEK från Hedin Group AB som finansieras genom en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 111 MSEK samt via senior bankfinansiering

Bolaget har erhållit en teckningsförbindelse för teckning av aktier om totalt cirka 33,2 MSEK, motsvarande cirka 29,9 procent av Företrädesemissionen, från Bolagets största aktieägare Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ). Ingen ersättning utgår för lämnad teckningsförbindelse. Bolaget har vidare erhållit garantiåtaganden från Hedin Group AB och Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) uppgående till totalt cirka 77,8 MSEK motsvarande cirka 70,1 procent av Företrädesemissionen. För emissionsgarantin utgår en garantiersättning om 13,5 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning.

Uppdatering: Backahedens företrädesemission tecknades till 41,6 % med företrädesrätt och 0,3 % utan. Garanter tecknar 58,1 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Backaheden Fastighets AB hittades