Nyemission i

Aptahem AB

Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:1. En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) aktier och tre (3) teckningsoptioner serie TO8.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,9 MSEK, motsvarande cirka 8,5 procent av Företrädesemissionen från styrelse, ledning och befintliga aktieägare. Bolaget har också erhållit garantiåtaganden om cirka 10,9 MSEK, motsvarande cirka 31,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 40 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om 17 procent på garanterat belopp alternativt 22 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som units i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnande teckningsförbindelser.

Emissionsgaranterna Mangold Fondkommission AB och Formue Nord Markedsneutral A/S har lämnat garantiåtaganden om cirka 4,5 MSEK respektive 3,0 MSEK.

Varje teckningsoption serie TO8 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO8 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 27 mars 2024 till och med den 11 april 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,09 SEK. Teckningsoptioner serie TO8 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 15 april 2024 till och med den 29 april 2024.

Uppdatering: Totalt tecknades 56 764 377 units, motsvarande cirka 29,6 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därutöver har 2 185 154 units, motsvarande cirka 1,1 procent av företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter och 17 870 145 units, motsvarande cirka 9,3 procent av Företrädesemissionen, tecknats av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 40,0 procent och genom Företrädesemissionen tillförs Aptahem initialt cirka 13,8 MSEK före emissionskostnader.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Aptahem AB hittades