Nyemission i

Annexin Pharmaceuticals AB

Ej tillgängligt

Annexin Pharmaceuticals är ett bioteknikföretag som utvecklar nya behandlingsmetoder för inflammatoriska hjärt- och kärlsjukdomar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 11:10. Varje befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av elva (11) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Annexin har erhållit teckningsförbindelser från ett antal av bolagets långsiktiga befintliga aktieägare samt styrelse och ledning, uppgående till cirka 24,9 MSEK, motsvarande cirka 69,9 procent av företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Vidare har Bolaget ingått avtal med ett antal långsiktiga befintliga aktieägare om emissionsgarantier om cirka 10,7 MSEK, motsvarande cirka 30,1 procent av Företrädesemissionen. Genom teckningsbindelser och emissionsgarantier är således 100 procent av Företrädesemissionen säkerställd.

För garantiåtagandena utgår ersättning om 14 procent av garanterat belopp. Avsikten är att garantiersättningen ska erläggas av Bolaget i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen för aktier som emitteras till garanterna ska motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen.

Uppdatering: Annexin Pharmaceuticals företrädesemission tecknades till totalt 127,1 procent.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Annexin Pharmaceuticals AB hittades