Noteringskandidaten Karnell har gjort en nyemission på 160 Mkr

Noteringskandidaten Karnell Group har gjort en nyemission på 160 Mkr som tecknades av bl.a. Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur. Kapitalet ska användas till förvärv och tilläggsinvesteringar.

Noteringskandidaten Karnell Group, en långsiktig och aktiv ägare av nordiska industriteknikbolag, meddelade idag att de har genomfört en framgångsrik kapitalanskaffning om cirka 160 Mkr. Erbjudandet, bestående av nyemitterade aktier, genererade ett starkt intresse och tecknades bland andra av Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur. Kapitalet avses användas till förvärv och tilläggsinvesteringar i enlighet med bolagets etablerade förvärvsstrategi.

”Det är väldigt roligt att få välkomna Swedbank Robur Microcap och Handelsbanken Nanocap som ägare i Karnell. Att två av Sveriges främsta institutionella investerare väljer att investera i Karnell ser vi som ett kvitto på att det finns stark tilltro till vår strategi och förmåga att skapa långsiktiga och hållbara värden i våra bolag, samhället i stort och för våra investerare. Med dessa och andra engagerade ägare i ryggen är vi väl rustade för att fortsätta vår expansion genom att förvärva och utveckla hållbara kvalitetsbolag med en tydlig industriell teknologisk bas. Vårt primära fokus utgörs av produktbolag med stabil historik, höga underliggande marginaler och starka kassaflöden samt goda utvecklingsmöjligheter där Karnell kan tillföra värde som aktiva ägare. Att vi nu framgångsrikt genomför en kapitalanskaffning på 160 MSEK är ett viktigt steg för oss att nå vårt mål om 250 MSEK i EBITA till 2025.” säger Petter Moldenius, VD.

”Vi vill tacka de nya investerarna för det visade förtroendet. Det starka intresset från de nya institutionella investerarna och övriga deltagare i emissionen i det nuvarande marknadsläget är ett styrkebesked för vår fokuserade strategi och vi ser med tillförsikt fram emot vår gemensamma resa att utveckla bolaget. säger Patrik Rignell, styrelseordförande.

Karnell är idag väl positionerat för att fortsätta såväl verksamhetens goda utveckling i gruppbolagen som bolagets etablerade förvärvs- och tillväxtstrategi. Som en del i denna strategi har bolaget identifierat ett antal förvärvs- och tillväxtmöjligheter. Kapitalanskaffningen har genomförts för att tillvarata dessa möjligheter och därigenom möjliggöra en fortsatt hög tillväxttakt.

Karnell Group AB

Karnell Group är en långsiktig och aktiv ägare av mindre och medelstora industriteknikbolag i Norden.