Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Zaplox AB

Zaplox AB

Zaplox AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund

Hemsida:

www.zaplox.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobilapp-baserade nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app.

Teckningsperiod:

17 mars 2021 - 31 mars 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

28,6 Mkr

Teckningskurs:

0,24 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 mars 2021

Värdering:

28,6 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i bolaget på avstämningsdagen. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en unit. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Post:

Övrigt:

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare om totalt cirka 16 MSEK, motsvarande cirka 56 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden har bland annat lämnats av Bolagets två största aktieägare, Marknadspotential AB och LMK Forward AB, om 7,2 MSEK respektive cirka 5,9 MSEK. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Bolaget har även ingått avtal med ett antal befintliga aktieägare och externa investerare om emissionsgarantier uppgående till cirka 12,6 MSEK, motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen, däribland en emissionsgaranti från Marknadspotential AB om 2,5 MSEK. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om åtta procent på garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 1 MSEK. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 28,6 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Varje tvåtal teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 25 november 2021 till och med den 9 december 2021 mot kontant betalning uppgående till 0,24 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 1 tillförs Bolaget ytterligare maximalt cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss