Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WntResearch AB

WntResearch AB

WntResearch AB
Forskningsbyn Ideon
22370 Lund

Hemsida:

www.wntresearch.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

WntResearch har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en i djurmodeller har visat sig radikalt hämma metastasering av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen skall resultera i nya läkemedel mot tumörspridning. Bolaget befinner sig i preklinisk fas.

Teckningsperiod:

15 januari 2024 - 29 januari 2024

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

56,14 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

0,28 kr per unit / 0,07 kr per aktie

Avstämningsdag:

11 januari 2024

Värdering:

28,07 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Innehav av en (1) aktie ger en (1) uniträtt och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) aktier, en (1) teckningsoption serie TO 7 och en (1) teckningsoption serie TO 8.

Post:

Övrigt:

WntResearch har erhållit teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare samt medlemmar ur styrelse och ledningsgrupp, uppgående till totalt cirka 4,6 MSEK, motsvarande cirka 8 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden om totalt cirka 23,4 MSEK, motsvarande cirka 42 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om femton (15) procent på garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 3,5 MSEK, alternativt sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som units i Företrädesemissionen, dock att teckningskursen per unit ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 15 januari 2024 – 29 januari 2024) multiplicerat med fyra (4), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen.

En (1) teckningsoption serie TO 7 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 oktober 2024 till och med den 29 oktober 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,12 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 4 november 2024 till och med den 18 november 2024.

En (1) teckningsoption serie TO 8 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 14 mars 2025 till och med den 27 mars 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,12 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 2 april 2025 till och med den 16 april 2025.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss