Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WntResearch AB

WntResearch AB

WntResearch AB
Forskningsbyn Ideon
22370 Lund

Hemsida:

www.wntresearch.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

WntResearch har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en i djurmodeller har visat sig radikalt hämma metastasering av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen skall resultera i nya läkemedel mot tumörspridning. Bolaget befinner sig i preklinisk fas.

Teckningsperiod:

24 april 2020 - 8 maj 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

38,06 Mkr

Teckningskurs:

3 kr per unit / 1,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 april 2020

Värdering:

38,06 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje innehavd aktie i bolaget på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption serie 2020/2021.

Post:

Övrigt:

WntResearch har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 30 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen.

Varje teckningsoption serie 2020/2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden från och med den 22 januari 2021 till och med den 4 februari 2021, dock högst 3,00 kronor per aktie (dock att teckningskursen inte kan understiga aktiens kvotvärde). Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie 2020/2021 kan ske under perioden från och med den 8 februari 2021 till och med den 19 februari 2021.

Uppdaterat: 2020-04-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss