Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WntResearch AB

WntResearch AB

WntResearch AB
Forskningsbyn Ideon
22370 Lund

Hemsida:

www.wntresearch.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

WntResearch har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en i djurmodeller har visat sig radikalt hämma metastasering av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen skall resultera i nya läkemedel mot tumörspridning. Bolaget befinner sig i preklinisk fas.

Teckningsperiod:

9 oktober 2017 - 23 oktober 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

64 Mkr

Teckningskurs:

60 kr per unit / 15 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 oktober 2017

Värdering:

256 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:16. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2017/2018, för varje sexton (16) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till totalt 75 procent av den initiala emissionsvolymen.

Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för 22,50 kronor under perioden från och med den 3 september 2018 till och med den 17 september 2018.

Uppdaterat: 2017-10-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss