Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i tbd30 AB

tbd30 AB

tbd30 AB
Box 5712
114 87 Stockholm

Hemsida:

tbd30.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

tbd30 är ett förvärvsbolag (SPAC) som grundats på initiativ av Anders Böös och Anders Lönnqvist. Syftet med bolaget är att genomföra ett förvärv av ett företag med verksamhet inom affärstjänster.

Teckningsperiod:

15 juni 2021 - 23 juni 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

800 Mkr + 40 Mkr

Teckningskurs:

100 kr per A-aktie

Likviddag:

29 juni 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige. Allmänheten avser i detta fall de som är kunderhos Carnegie, Nordnet och Avanza.

Post:

25 A-aktier, minimum 100 A-aktier.

Övrigt:

Första dag för handel i tbd30:s A-aktier på Nasdaq Stockholm är den 24 juni 2021.

Anders Böös och Anders Lönnqvist tillsammans med övriga styrelseledamöter har inför noteringen på Nasdaq Stockholm åtagit sig att teckna A-aktier om minst 75 miljoner kronor motsvarande cirka 9,4 procent av A-aktierna i Erbjudandet. Utöver investeringen i A-aktier har Grundarna och övriga befintliga aktieägare sammantaget tillfört 40,5 MSEK till Bolaget genom emission och teckning av 2 000 000 Sponsoroptioner, 2 000 000 B-aktier, 100 000 C-aktier samt genom ett låneavtal med Grundarna vilket kan användas av Bolaget och på Bolagets begäran även omvandlas till villkorat kapitaltillskott.

RoosGruppen AB, Carnegie Fonder AB, Lannebo Fonder AB, Nordic Cross Asset Management AB, Norron AB, Per Josefsson Invest AB och Skirner AB har åtagit sig att teckna A-aktier om totalt 416 Mkr.

Sammantaget motsvarar teckningsåtaganden från Cornerstone-investerare, Grundarna och övriga styrelseledamöter totalt 491 Mkr.

A-aktier förvärvade genom Erbjudandet och genom Övertilldelningsoptionen har en förutbestämd rätt att erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2021:2 (”Investeraroption 1”) baserat på respektive A-aktieägares innehav på en avstämningsdag som beräknas vara den 29 juli 2021. Det innebär att sista dag för handel i A-aktien för att äga rätt att erhålla teckningsoption av serie 2021:2 är den 27 juli 2021 samt första dag för handel i A-aktien utan rätt att erhålla teckningsoption serie 2021:2 är den 28 juli 2021. Investeraroptioner 1 förväntas upptas till handel på Nasdaq Stockholm omkring den 2 augusti 2021. Fyra (4) Investeraroptioner 1 kan utnyttjas för teckning av en (1) A-aktie till en teckningskurs om 115 SEK per A-aktie.

Utöver rätten att erhålla Investeraroption 1, har varje A-aktie som inte inlöses i samband med ett Förvärv rätt att erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2021:3 (”Investeraroption 2”). Investeraroptionerna 2 avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholm i samband med att Förvärvet slutförs. Fyra (4) Investeraroptioner 2 berättigar till teckning av en (1) ny A-aktie till en teckningskurs om 115 SEK per A-aktie.

Aktieägarna i tbd30 har möjlighet att påkalla inlösen av samtliga sina A-aktier i samband med den bolagsstämma som avser godkänna ett av styrelsen och Bolaget offentliggjort Förvärv och på så vis kunna återfå genom inlösen motsvarande 100 procent av priset per A-aktie i Erbjudandet under förutsättning att investeraren också röstar nej till Förvärvet vid bolagsstämman.

Uppdaterat: 2021-06-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss