Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Starbreeze AB

Starbreeze AB

Starbreeze AB
Regeringsgatan 38
111 56 Stockholm

Hemsida:

www.starbreeze.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Starbreeze utvecklar TV- och datorspel inom action/adventure-genren i samarbete med ledande internationella spelförläggare. Starbreeze hette tidigare O3 Games.

Teckningsperiod:

1 juni 2023 - 15 juni 2023

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

450 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 maj 2023

Värdering:

540 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:6. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas i Starbreeze. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier, varvid teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av aktier av serie A och teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av aktier av serie B (primär företrädesrätt).

Post:

Övrigt:

Detaljerade villkor för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, aktiekapitalökning och antal aktier som ska emitteras förväntas beslutas av styrelsen och offentliggöras omkring den 23 maj 2023.

Digital Bros, som kontrollerar cirka 12 procent av aktierna och cirka 29 procent av rösterna i Bolaget, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen, motsvarande cirka 54 miljoner kronor. Digital Bros har utöver sitt teckningsåtagande åtagit sig att garantera Företrädesemissionen med ett belopp om 100 miljoner kronor.

Första AP-fonden och Fjärde AP-fonden, som tillsammans kontrollerar cirka 13 procent av aktierna och cirka 19 procent av rösterna i Bolaget, har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. Dessa aktieägares teckningsåtaganden är relativa till Företrädesemissionens slutliga emissionsstorlek men kommer tillsammans att täcka minst cirka 7 procent av Företrädesemissionen, motsvarande minst cirka 33 miljoner kronor. Dessa aktieägare avser att behålla sitt nuvarande procentuella ägande efter Företrädesemissionen.

Bolaget har dessutom erhållit garantiåtaganden från ett konsortium av externa garanter om cirka 63 miljoner kronor.

Vilket innebär att cirka 250 MSEK av företrädesemissionen är säkerställd.

Digital Bros har åtagit sig att konvertera sitt konvertibellån om cirka 215 miljoner kronor till B-aktier, under förutsättning att Företrädesemissionen genomförs.

Uppdaterat: 2023-05-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss