Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sprint Bioscience AB

Sprint Bioscience AB

Sprint Bioscience AB
Hälsovägen 7, våning 8, hiss A
141 57 Stockholm

Hemsida:

www.sprintbioscience.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Sprint Bioscience har som mål att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience driver utveckling av flera läkemedelskandidater parallellt och har starkt fokus på tidig kommersialisering.

Teckningsperiod:

15 februari 2018 - 6 mars 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

37,9 Mkr

Teckningskurs:

15 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 februari 2018

Värdering:

113,7 Mkr pre-money, exkl optioner.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av en (1) aktie samt två (2) teckningsoptioner av serie 2018/2019:1, för varje tre (3) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser samt garantiåtaganden upp till totalt 100 % av den initiala emissionslikviden.

Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Sprint Bioscience ytterligare mellan cirka 25,2 – 48,8 MSEK.

Tre (3) teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som ska motsvara 70 % av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier under perioden från och med den 14 januari 2019 till och med den 25 januari 2019, dock lägst 15 SEK och högst 29 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 kan äga rum under perioden från och med den 28 januari 2019 till och med den 8 februari 2019.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs några dagar till 6 mars då det tillkommit ny information. "Sprint Bioscience offentliggjorde den 28 februari 2018 att Petra Pharmas styrelse har fattat beslut om att initiera de toxikologiska studier som krävs för att ta PIP4K2-projektet in i kliniska studier. Därmed erhåller Sprint Bioscience den första delmålsbetalningen i projektet om 2 MUSD."

Uppdaterat: 2018-03-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss