Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Smoltek AB

Smoltek AB

Smoltek AB
Regnbågsgatan 3
417 55 Göteborg

Hemsida:

www.smoltek.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Smoltek utvecklar, validerar och erbjuder halvledarindustrin kolbaserade nanostrukturer som förbättrar prestanda, möjliggör fler funktioner och förlänger livstiden hos nuvarande tillverkningsprocesser.

Teckningsperiod:

8 mars 2019 - 22 mars 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

42,5 Mkr

Teckningskurs:

160 kr per unit / 40 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 mars 2019

Värdering:

212,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhålles en (1) uniträtt. Tjugo (20) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit bestående av fyra (4) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie 2020.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer ytterligare 265 722 aktier att emitteras och Bolaget kommer tillföras ytterligare högst 26,6 MSEK.

Teckningskursen av teckningsoptionen upp­går till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, dock högst 100,00 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2020 ska äga rum under perioden från och med den 20 april 2020 till och med den 1 maj 2020.

Uppdaterat: 2019-03-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss